David Robacker

Yasuni, Ecuador

10-14-03

 

Telesilaus Kite Swallowtail (Protesilaus telesilaus)