Callias Swallowtail

Kim Garwood

Cristalino Lodge, Mato Grosso, Brazil

05-23-03

Callias KiteSwallowtail (Eurytides callias)  Amazonas