Mimosa Yellow (Pyrisitia nise)

Gill Carter

Alta Floresta, Mato Grosso, Brazil

9-30-03

Ellie Thompson

LRGV, Texas

2003