Gonzaga White (Leptophobia gonzaga)

Kim Garwood

San Isidro, Ecuador

08-01-03