Corcyra Dartwhite (Catasticta corcyra)

Kim Garwood

Pozuzo Road, Peru

12-10-05